KARAKTERISTIK SUAMI DAN ISTRI YANG SHALEH Bag-2

0
77

πŸ“† Sabtu, 14 Sya’ban 1437H / 21 Mei 2016

πŸ“š *Tema KELUARGA & TARBIYATUL AULAD*

πŸ“ Pemateri: *Ustzh. DR. Hj. Aan Rohanah, Lc , M.Ag*

πŸ“ *KARAKTERISTIK SUAMI DAN ISTRI YANG SHALEH* Bag-2

πŸŒΏπŸŒΊπŸ‚πŸ€πŸŒΌπŸ„πŸŒ·πŸ

Bag. 1 πŸ‘‡
http://www.iman-islam.com/2016/05/karakteristik-suami-dan-istri-yang.html?m=1

*Karakteristik suami shaleh dan istri shalihah*

Menurut Sayyid Quthub dalam buku tafsirnya ” Fii Dzilaalil Quran” bahwa Islam dan iman itu mempunyai hubungan yang erat, salah satu sisi dari keduanya merupakan sisi bagi yang lain. Sebab makna Islam adalah tunduk dan patuh , sedangkan makna iman adalah pembenaran dengan keyakinan. Sedangkan Islam  adalah tuntutan iman, dan iman yang benar harus tumbuh dari Islam.

Karakteristik yang ke 3 adalah *tunduk dan patuh*. Maksudnya adalah ketaatan yang tumbuh dari Islam dan iman. Tunduk yang didasarkan dari keridhaan  bukan paksaan . Muhammad bin Ali Asysyaukani  dalam buku tafsirnya ” Fathul Qadiir” menjelaskan bahwa yang dimaksud tunduk disini adalah selalu beribadah dan taat kepada Allah.

Karakter yang ke 4 adalah *benar ( jujur )* yaitu orang yang selalu menjaga kejujurannya dan tidak mau berdusta.
Rumah tangga yang menjaga kejujurannya dapat menjaga kehormatan dan saling percaya antara suami dan istri.

Karakteristik yang ke 5 adalah *sabar* , yaitu sabar dalam taat melakukan perintah   Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Maka dengan sabar ini keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang Islami yang istiqomah dan bahagia dalam kondisi apapun.

Karakteristik yang ke 6 adalah *khusyuk*. Khusyuk merupakan sifat hati dan anggota tubuh yang sedang terpengaruh oleh kebesaran dan keagungan Allah SWT sehingga bertambah ketakwaan dan amal shalehnya.

Karakteristik yang ke 7 yaitu *bersedekah*. Tidak bersifat bakhil dengan karunia rizki yang diberikan Allah kepadanya.
Bersedekah menunjukkan kesucian jiwa dan cinta kasih kepada sesama manusia.
Bersedekah sebagai tanda setia terhadap hak harta dan bersyukur kepada Allah atas nikmat rizki dari Nya.

Karakteristik yang ke 8 adalah *shaum/berpuasa*.
Berpuasa untuk bisa melatih diri dalam mengendalikan kehendak diri untuk bisa istiqomah di jalan yang diridhai Allah.

Karakteristik yang ke 9 adalah *menjaga kehormatan*. Menjaga kehormatan sebagai tanda setia kepada Islam dan setia kepada pasangan serta setia kepada anak cucu, keturunan dan keluarga besar. Kehormatan yang terjaga tidak akan menodai dan mencederai jiwa mereka semua.

Karakteristik yang ke 10 adalah *banyak berzikir kepada Allah* . Banyak berzikir menunjukkan kuatnya hubungan dengan Allah SWT, agar seluruh prilaku zhahir dan bathin selalu berlimpah cahaya Ilahi rabbi sehingga tidak berada di jalan yang dimurkai.

10 karakteristik keshalehan  yang harus dimiliki suami istri yang disebut dalam surat al-ahzaab ini memudahkan mereka dalam membangun keluarga Islami yang sakinah mawaddah wa rohmah. Mereka akan bahagia selalu sampai nanti di surga Nya, amin.

πŸŒΏπŸŒΊπŸ‚πŸ€πŸŒΌπŸ„πŸŒ·πŸπŸŒΉ

Dipersembahkan:
www.iman-islam.com

πŸ’Ό Sebarkan! Raih pahala…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here